جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 56080
  تاریخ انتشار : 30 تیر 1393 13:10
  تعداد بازدید : 360

  رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:

  تلاش می کنیم امکان امضای د یجیتال برای همه قضات فراهم شود

  رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه د رباره آخرین وضعیت ایجاد مراکز خد مات الکترونیک قضایی د ر سطح کشور گفت: اکنون این مراکز فقط د ر شهر تهران فعال هستند که به زود ی تعد اد آنها از 60 مرکز به 80 مرکز افزایش خواهد یافت.

  به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت الاسلام‎ و المسلمین حمید شهریاری د رباره ایجاد مراکز خد مات الکترونیک قضایی د ر سایر مراکز استان ها اظهار کرد: بر اساس فهرست تهیه شد ه و بر حسب تعد اد د اد خواست های ارایه شد ه به محاکم، به هر یک از استان ها تعد اد د فاتر خد مات الکترونیک قضایی ابلاغ شد ه است.

  وی د رباره وضعیت سامانه «سخا» بیان کرد : سامانه خد مات الکترونیک قضایی د ر سال 92 د ر شهر تهران راه اند ازی شد که آغاز به کار آن د ر سایر مراکز استان ها نیز از خرد اد ماه 93 کلید خورد ه است.

  معاون قوه قضاییه با بیان اینکه سامانه خد مات الکترونیک قضایی (سخا) د ر حوزه مد نی و ارایه د اد خواست ها فعال است، یاد آور شد : این سامانه د ر حوزه کیفری نیز به ویژه د ر خصوص موضوع صد ور چک بلامحل د ر تهران، به صورت آزمایشی فعال شد ه است.

  شهریاری اظهار امید واری کرد که سامانه خد مات الکترونیک قضایی تا پایان سال د ر همه مراکز استان ها راه اند ازی شود .

  وی عنوان کرد : به این ترتیب مراکز تمامی استان ها به سامانه خد مات الکترونیک قضایی د ر حوزه مد نی مجهز خواهند شد .

  این مقام قضایی همچنین با اشاره به راه اند ازی سامانه سجل قضایی د ر قوه قضاییه اضافه کرد : این سامانه اکنون به صورت آزمایشی د ر حال فعالیت است، اما تا پایان شهریور همه افراد ی که به قوه قضاییه مراجعه کرد ه اند ، د ارای سجل خواهند شد .

  معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه د ر خصوص ویژگی های سجل قضایی افزود : این سامانه ابزار مناسبی برای قضات است تا سوابق اشخاص را د ر پروند ه های احتمالی لحاظ کرد ه و د ر نظر د اشته باشند .

  شهریاری با اشاره به راه اند ازی سامانه تناد (تحلیل و نقد آرای د اد گستری ها و د یوان عالی کشور) که د ر مرحله آزمایشی قرار د ارد ، د رباره مرکز صد ور امضاهای الکترونیک عنوان کرد : این مرکز تاکنون به نتیجه نرسید ه است؛ زیرا برخی قضات فاقد رایانه هستند . به همین د لیل تلاش می کنیم که امکان امضای د یجیتال برای همه قضات فراهم شود .

  شهریاری د ر پاسخ به پرسشی د رباره برنامه های معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با توجه به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مد یریت جهاد ی» گفت: به این منظور ستاد ی د ر قوه قضاییه تشکیل شد ه است. د ر این ستاد اقد اماتی برای تحقق شعار مورد نظر رهبری انجام شد ه و د ر د ست پیگیری است که به محض آماد ه شد ن گزارش مرتبط با موضوع، آن را اعلام می کنیم.  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
56